Sử dụng kỹ thuật phân tích yếu tố khám phá (EFA) để đánh giá mô hình đo lường trong nghiên cứu khoa học: Một số tổng kết và hàm ý

  • Cao Quốc Việt
Từ khóa: Phân tích yếu tố, phân tích yếu tố khám phá

Tóm tắt

Phân tích các yếu tố là một phương pháp thống kê đa biến được sử dụng nhiều trong tâm lý học, marketing, kinh doanh và quản trị. Bài tổng hợp này cung cấp cho các nhà nghiên cứu cách tiếp cận để thực hiện phân tích các yếu tố khám phá (EFA). Phân tích yếu tố là một công cụ quan trọng có thể được sử dụng trong việc phát triển, sàng lọc và đánh giá các thang đo. Mục tiêu của bài viết là cung cấp một chiến lược phân tích các yếu tố khám phá, cung cấp cho các nhà nghiên cứu lĩnh vực quản trị một phương pháp tiếp cận có hệ thống, đơn giản, và đa dạng hóa sự lựa chọn liên quan đến việc thực hiện EFA trong các nghiên cứu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-11
Chuyên mục
QUẢN LÝ KINH TẾ