Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo dựa trên mối liên kết giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp một số trường dạy nghề vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

  • Phan Di Sơn
  • Đoàn Ngọc Tố
  • Đoàn Ngọc Tố

Abstract

Nghiên cứu tập trung vào việc xác định các nhân tố có ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề dựa trên mối liên kết giữa nhà Trường và Doanh nghiệp. Nghiên cứu được thực hiện tại 04 tỉnh thành đại diện ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với cỡ mẫu khảo sát là 180. Nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha để đánh giá độ tin cậy các thang đo và phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA để xác định các tập nhân tố trong khái niệm chất lượng đào tạo nghề dựa trên mối liên kết giữa trường và doanh nghiệp, từ đó là cơ sở để áp dụng mô hình hồi qui đa biến trong việc xác định các nhân tố ảnh hưởng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 06 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo dựa trên mối liên kết gồm: Yếu tố chính sách, yếu tố cơ sở vật chất, yếu tố chất lượng giảng viên, yếu tố chương trình đào tạo, yếu tố về trải nghiệm tại doanh nghiệp và yếu tố về hệ thống đào tạo.

điểm /   đánh giá
Published
2020-03-30
Section
Bài viết