Lãnh đạo cấp độ 5 của Jim Collins góc nhìn từ thực tiễn quá trình quản lý một tổ chức

  • Tạ Hoàng Giang
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-22
Chuyên mục
PHẬT GIÁO - KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ