About the Journal

Tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vietnam Journal of Science and Technology