Chất lượng nước sinh hoạt nông thôn ở các trạm cấp nước tập trung tại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2019

  • Đặng Thị Phương Thảo
  • Lê Thị Thanh Hương
Từ khóa: rạm cấp nước, chất lượng nước, nông thôn, Bến Tre

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Bến Tre là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn rõ nét trong những năm gần đây. Do ảnh hưởng của xâm nhập mặn làm suy giảm chất lượng nguồn nước, gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày và hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, phần lớn các trạm cấp nước nông thôn ở Bến Tre đều là công trình viện trợ Chương trình nước của UNICEF từ những năm 2000, hiện nay hệ thống xử lý cũng đã cũ và xuống cấp, hiệu quả xử lý không cao. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả thực trạng chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tại các trạm cấp nước tập trung tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2019. 

Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang. Thu thập số liệu thông qua hồi cứu phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu nước giai đoạn 2015-2019 qua các đợt giám sát của Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bến Tre tại 45 trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Kết quả: Tỷ lệ các trạm cấp nước có các chỉ tiêu về lý hóa và vi sinh đạt chất lượng theo QCVN 02:2009/BYT trong giai đoạn 2015-2019 lần lượt là 33,3%; 13,3%; 37,8%; 6,7% và 24,4%. 

Khuyến nghị: Các cơ sở cấp nước cần cải tạo, nâng cấp đối với các hệ thống xử lý đã xuống cấp, hoạt động không hiệu quả. Các cơ quan chức năng cần có những biện pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tình hình xâm nhập mặn để đảm bảo chất lượng nguồn nước cấp cho người dân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-06
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU