Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang năm 2020

  • Hồ Văn Sơn
  • Bùi Thị Tú Quyên
Từ khóa: Tân Phú Đông, chất lượng cuộc sống, Người cao tuổi, SF36

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tại huyện Tân Phú Đông, người cao tuổi (NCT) chưa thực sự quan tâm nhiều đến sức khỏe, việc đánh giá chất lượng cuộc sống (CLCS) liên quan đến tình trạng sức khỏe sẽ là cơ sở cho chiến lược chăm sóc sức khỏe NCT tại địa phương.

Mục tiêu: Đánh giá CLCS và xác định một số yếu tố có liên quan đến CLCS của NCT tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang năm 2020. 

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 400 NCT từ tháng 02/2020 đến tháng 5/2020. 

Kết quả: Sức khỏe thể chất (SKTC) ở NCT chỉ đạt 52.4 ±19.7 điểm, sức khỏe tinh thần (SKTT) là 68.2 ±18.0 điểm, sức khỏe chung (SKC) là 58.4 ± 18.4 điểm. Phân theo 4 mức độ của thang đo SF36, sức khỏe tốt là 20.2%, sức khỏe trung bình khá chiếm 48%; kế đó là mức trung bình với 27.5% và thấp nhất là sức khỏe kém 4.6%. Có nhiều yếu tố thuộc về cá nhân, hành vi, lối sống có mối liên quan với CLCS của NCT.

Kết luận: CLCS của NCT tại địa bàn nghiên cứu chưa thực sự tốt, nhiều đặc điểm cá nhân, hành vi lối sống có liên quan đến CLCS của NCT

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-06
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU