Mối liên quan giữa nhiệt độ môi trường và sự nhập viện do nhồi máu cơ tim cấp ở Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam: Kết quả một nghiên cứu theo chuỗi thời gian

  • Đặng Thị Anh Thư
  • Darren Wraith
  • Michael Dunne
Từ khóa: Nhiệt độ môi trường, nhồi máu cơ tim cấp, mô hình phân tích phi tuyến tính có tính độ trì hoãn (DLNM), khí hậu nhiệt đới gió mùa, Bắc Trung Bộ.

Tóm tắt

Thông tin chung: Nghiên cứu này nhằm đánh giá mối liên quan giữa nhiệt độ môi trường và sự nhập viện do nhồi máu cơ tim cấp (NMCTC) ở Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phương pháp: Đây là một nghiên cứu theo chuỗi thời gian, sử dụng mô hình phân tích phi tuyến tính có tính độ trì hoãn (DLNM). Thông tin về số nhập viện NMCTC hàng ngày được thu thập dựa trên bệnh án lưu trữ tại Bệnh viện Trung Ương Huế từ năm 2008 đến 2015; dữ liệu khí tượng hàng ngày của tỉnh cũng được thu thập trong khoảng thời gian này tại Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Kết quả: Tìm thấy mối liên liên quan nghịch giữa nhiệt độ môi trường và nhập viện do NMCTC ở Tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguy cơ nhập viện do NMCTC tăng 10% (RR: 1,10, KTC 95%: 0,99-1,23, p>0,05) ở nhiệt độ thấp (19,0oC) và tăng 30% (RR: 1,30, KTC 95%: 1,01 - 1,67, p<0,05) ở nhiệt độ quá thấp (17,3oC).

Kết luận: Tăng nguy cơ nhập viện do NMCTC liên quan đến nhiệt độ quá thấp ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-09
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU