Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tỉnh Ninh Bình năm 2019

  • Vũ Thị Diệu Linh
  • Lê Thị Thanh Hương

Tóm tắt

Nước uống đóng chai (NUĐC) là sản phẩm dùng trực tiếp không qua giai đoạn gia nhiệt. Hiện nay chất lượng NUĐC đang báo động, đặc biệt là ô nhiễm vi sinh vật (VSV). Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu mô tả thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện ATTP của các cơ sở sản xuất NUĐC tại tỉnh Ninh Bình năm 2019. Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính. Số liệu được thu thập tại 35 cơ sở sản xuất NUĐC đang hoạt động với 99 người sản xuất trực tiếp, chủ cơ sở và cán bộ làm công tác quản lý về ATTP. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Có 60% cơ sở đạt điều kiện ATTP chung; một số yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện ATTP: Có mối liên quan giữa các yếu tố trình độ học vấn, tuổi nghề của chủ cơ sở với điều kiện ATTP với p<0,05. Chủ cơ sở (chưa có sự đầu tư, việc giám sát chưa chặt chẽ, kiến thức về ATTP còn hạn chế); công tác quản lý nhà nước về ATTP tại địa phương còn khó khăn về nhân lực, trang thiết bị, kinh phí và một số điểm bất cập quy định tại các văn bản pháp luật về ATTP đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc cơ sở không đạt điều kiện ATTP.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-24
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU