Thích ứng thang đo DMC-II vào đánh giá sự phát triển của trẻ ở 9 tháng tuổi tại khu vực nông thôn Việt Nam

  • Trần Hữu Bích
  • Đỗ Thị Hạnh Trang
  • Lê Tự Hoàng
  • Trần Khánh Long

Tóm tắt

Tóm tắt: Mục tiêu: Mô tả qui trình và kết quả thích ứng thang đo (DMC-II) đánh giá sự phát triển của trẻ 9 tháng tuổi tại khu vực nông thôn Việt Nam. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả, sử dụng dữ liệu đánh giá sự phát triển và tình trạng dinh dưỡng của 743 trẻ ở tỉnh Hải Dương. Kết quả: Một số từ chỉ vật trong hai tiểu mục và qui trình đánh giá ở thang đo nguyên bản tiếng Anh đã được thay đổi. Thang đo đã đánh giá được sự thay đổi tình trạng phát triển của trẻ có thể do tác động can thiệp cũng như mối liên quan giữa vận động, cá nhân–xã hội và tình trạng suy dinh dưỡng. Kết luận: DMC-II là một công cụ hữu ích để đánh giá phát triển trẻ em tại cộng đồng.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-24
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU