Năng lực sức khỏe tâm thần về rối loạn lo âu của sinh viên y tế công cộng ở Hà Nội

  • Nguyễn Thái Quỳnh Chi
  • Trương Quang Tiến

Tóm tắt

     Rối loạn lo âu (RLLA) là một nhóm chứng bệnh, biểu hiện bằng cảm giác lo âu quá mức kéo dài, có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, cảm xúc và các khía cạnh khác của cuộc sống. Có năng lực sức khỏe tâm thần (SKTT) về RLLA sẽ quyết định khả năng hỗ trợ của cá nhân. Nghiên cứu cắt ngang trên 203 sinh viên y tế công cộng với mục tiêu mô tả khả năng nhận biết RLLA, hiểu biết về biện pháp hỗ trợ ban đầu, và dự định hỗ trợ người mắc RLLA. Phân tích số liệu định lượng bằng phần mềm SPSS 20.0. Thông tin định tính được phân tích theo chủ đề. Kết quả cho thấy 36% sinh viên nhận biết đúng dấu hiệu của RLLA và 78,3% có dự định hỗ trợ. Các biện pháp hỗ trợ ban đầu được lựa chọn nhiều nhất là lắng nghe và trò chuyện giúp giải quyết vấn đề, khuyến khích tham gia hoạt động thể thao, tìm sự giúp đỡ của người có chuyên môn, và tìm hiểu thông tin để trợ giúp. Cần có các hoạt động can thiệp nâng cao năng lực SKTT về RLLA cho sinh viên đại học.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2017-07-18
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU