ỨNG DỤNG CÁC KỸ THUẬT THỊ GIÁC MÁY TÍNH TRONG XÁC ĐỊNH MỆNH GIÁ TIỀN VÀ PHÁT HIỆN TIỀN GIẢ

  • Hoàng Thành Võ
  • Văn Dũng Hoàng
Từ khóa: Kỹ thuật nhận dạng, mạng neural nhân tạo, mạng học sâu tích chập

Tóm tắt

Công nghệ tiên tiến đã đóng một nhiệm vụ quan trọng việc nhận dạng tiền thật trong các nền kinh tế. Bài báo này đề xuất một cách tiếp cận để nhận dạng tiền giấy dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo. Kỹ thuật học sâu trong trí tuệ nhân tạo dùng để trích xuất đặc trưng và nhận dạng loại tiền. Các kỹ thuật truyền thống thường có độ chính xác không cao trong phân tích xử lý số liệu hình ảnh trong nhận dạng mẫu. Bài báo này tập trung đề xuất kiến trúc học sâu để nhận dạng tiền thật và xác định mệnh giá tiền, phát hiện tiền giả. Giải pháp đề xuất gồm các nội dung như sau: Thứ nhất, mạng neural sâu được xây dựng gồm lớp ảnh đầu vào, một số lớp ẩn tích chập kết nối tuần tự, tiếp theo là các inceptions kết nối kiểu đồ thị có hướng và sau cùng là một số lớp kết nối đầy đủ và lớp đầu ra là số mệnh giá tiền và tiền giả. Thứ hai, kỹ thuật tăng cường hình ảnh dựa vào các phương pháp biến đổi hình học, màu sắc nhằm tăng cương tập dữ liệu đảm bảo tính bao quát cho việc huấn luyện mạng neural sâu có độ chính xác cao. Chúng tôi cũng tiến hành tạo lập bộ dữ liệu thực nghiệm với 06 mệnh giá tiền với 9736 mẫu, tiền giả với 1083 mẫu và hình ảnh không phải tiền với 1548 mẫu. Giải pháp đề xuất được thực nghiệm, đánh giá trên tập dữ liệu mẫu đạt độ chính xác 97,85%. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-24
Chuyên mục
Bài viết