KHẢO SÁT VỀ CÁC CỤM TỪ DIỄN ĐẠT CÁI CHẾT TRONG CÁO PHÓ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

  • Thị Mỹ Hạnh Hoàng
Từ khóa: cáo phó, báo chí, cụm từ liên quan đến cái chết, tiếng Anh, tiếng Việt

Tóm tắt

Cáo phó là một loại văn bản báo chí đặc biệt được viết ra cho rất nhiều người đọc nên người được giao viết cáo phó phải có sự khéo léo trong việc lựa chọn từ ngữ. Vì thế, “Khảo sát về các cụm từ diễn đạt cái chết trong cáo phó tiếng Anh và tiếng Việt” đã được thực hiện với hy vọng cung cấp một số hiểu biết thực tế về từ vựng, các thủ pháp nghệ thuật và các hàm ý văn hóa trong cáo phó.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-13
Chuyên mục
Bài viết