GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG VỀ NĂM BẢO VẬT QUỐC GIA CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

  • Văn Duy Nguyễn
Từ khóa: Giá trị tư tưởng, bảo vật Quốc gia, Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Năm tác phẩm tiêu biểu được xếp hạng bảo vật quốc gia cũng như toàn bộ di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều tỏ rõ những tư tưởng, tình cảm, phương pháp, hành động cách mạng mà Người muốn thể hiện và trao truyền cho mọi thế hệ người Việt Nam. Thông qua bài viết giá trị tư tưởng về năm bảo vật Quốc gia của Chủ tịch Hồ Chí Minh tác giả trình bày một cách khái quát về nội dung, giá trị và ý nghĩa về tư tưởng được thể hiện qua các tác phẩm. Nghiên cứu trong mối liên hệ không tách rời với toàn bộ sự nghiệp và di sản của Người và thực tiễn của công cuộc đổi mới. Với trí tuệ mẫn tiệp, tư duy khoáng đạt và tư tưởng sáng tạo đầy bản lĩnh, Người có tư tưởng hội nhập rất sớm, mong muốn dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, tiếp thu tinh hoa nhân loại để phát triển. Mong muốn bài viết có thể cung cấp một tài liệu tham khảo cho sinh viên và các nhà nghiên cứu chuyên ngành Hồ Chí Minh học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết