NHÂN TỐ TRUNG QUỐC TRONG QUAN HỆ LÀO - VIỆT NAM (1986-2016)

  • Viết Xuân Nguyễn
Từ khóa: Lào, Việt Nam, nhân tố tác động, quan hệ

Tóm tắt

Quan hệ Lào - Việt Nam đã được khẳng định là mối quan hệ truyền thống đặc biệt, được chính phủ và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong 30 năm kể từ sau khi cùng thực hiện công cuộc mở cửa, đổi mới đất nước (1986-2016), mối quan hệ đặc biệt tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực hợp tác. Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế của thời hậu Chiến tranh lạnh cùng với địa vị quốc tế của mỗi nước từ sau đổi mới đã xuất hiện những nhân tố mới tác động đến mối quan hệ truyền thống giữa hai nước Lào - Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là nhân tố Trung Quốc. Bài nghiên cứu tập trung phân tích, đánh giá những tác động của nhân tố Trung Quốc đến quan hệ Lào - Việt Nam trong 30 năm hai nước thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-24
Chuyên mục
Bài viết