MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

  • Thị Dung Võ
Từ khóa: Nhóm nghiên cứu, giải pháp, Trường Đại học Quảng Bình

Tóm tắt

Xây dựng các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học ở Việt Nam đang được đẩy mạnh trong những năm gần đây. Nhóm nghiên cứu là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả của các hoạt động nghiên cứu, nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ cũng như nâng cao xếp hạng của trường đại học. Bài viết đề cập đến vai trò của các nhóm nghiên cứu ở Trường Đại học Quảng Bình, các kết quả đạt được của các nhóm nghiên cứu từ năm 2014 đến nay đồng thời đề xuất một số giải pháp để xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu tại Nhà trường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-18
Chuyên mục
Bài viết