NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐIỆN CỰC MÀNG BISMUT IN SITU CHO PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂN XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT ĐỒNG TRONG NƯỚC

  • Mậu Thành Nguyễn
Từ khóa: Điện cực màng bismut, đồng, phương pháp von-ampe hòa tan anot xung vi phân.

Tóm tắt

Điện cực màng bismut được tạo ra theo kiểu in situ trên nền đĩa rắn than thủy tinh (viết tắt là BiFE in situ) được dùng cho phương pháp von-ampe hòa tan anot xung vi phân (DP-ASV) để xác định đồng (Cu) trong nền đệm axetat (pH = 5). Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng đỉnh hòa tan (Ip) của Cu như: nồng độ BiIII, pH, thế và thời gian điện phân làm giàu, tốc độ quay điện cực, các chất cản trở cũng được khảo sát. Ở thế điện phân làm giàu -1400 mV, thời gian điện phân làm giàu 120 s và các điều kiện thí nghiệm khác thích hợp, phương pháp đạt được độ nhạy cao (0,35 ± 0,01 μA/ppb), độ lặp lại tốt của Ip : RSD = 2,8 % (n = 8), giới hạn phát hiện (3s) thấp (1,4 ppb); giữa Ip và nồng độ Cu có tương quan tuyến tính tốt trong khoảng 2,5 đến 25 ppb với R 0,998. Phương pháp đã được áp dụng thành công để xác định Cu trong các mẫu nước sông ở tỉnh Quảng Bình

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-24
Chuyên mục
Bài viết