HIỆU ỨNG CHÁY CỦA U-235 TRONG BUỒNG PHÂN HẠCH DÙNG ĐỂ ĐO THÔNG LƯỢNG NEUTRON

  • Thị Diệu Hiền Lê
  • Ngọc Anh Minh Châu
Từ khóa: buồng phân hạch, lớp phủ điện cực, hiệu ứng cháy của vật liệu phân hạch, hiệu suất

Tóm tắt

Buồng phân hạch là loại detector chứa khí dùng để đo thông lượng neutron trong các lò phản ứng hạt nhân, trong các thí nghiệm trên các máy gia tốc hạt, trong các thiết bị y tế… Một trong những hiệu ứng quan trọng của buồng phân hạch khi đặt dưới sự chiếu xạ của neutron là hiệu ứng cháy của vật liệu phân hạch dùng làm lớp phủ điện cực. Trong bài báo này, hiệu ứng cháy của 235U trong buồng phân hạch sử dụng 235U làm lớp phủ điện cực đã được nghiên cứu. Sự thay đổi hiệu suất của buồng phân hạ ch theo thời gian do sự cháy của 235U đã được xem xét đối với các chùm neutron có phổ năng lượng khác nhau có thông lượng thấp và thông lượng cao.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-18
Chuyên mục
Bài viết