TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỦ ĐỘNG CỦA SINH VIÊN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRONG CÁC LỚP HỌC VIẾT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

  • Thị Hồng Thuý Nguyễn

Tóm tắt

Bài báo đề cập đến hoạt động tự đánh giá trong các lớp học viết Tiếng Anh và đi sâu điều tra nhận thức của sinh viên Trường Đại học Quảng Bình về các hoạt động tự đánh giá, lợi ích của nó. Bài báo cũng nêu thực trạng áp dụng các hoạt động tự đánh giá và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả trong việc tăng cường khả năng tự học của sinh viên ở các lớp học môn Viết Tiếng Anh tại Trường Đại học Quảng Bình.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-24
Chuyên mục
Bài viết