XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

  • Tiến Hải Trần
Từ khóa: Chính quyền, chính quyền điện tử, chính phủ điện tử, thực trạng chính quyền điện tử, giải pháp xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình.

Tóm tắt

Trong thời gian qua, với sự vào cuộc một cách tích cực của các cấp, các ngành, việc xây dựng chính quyền điện tử Quảng Bình đã đạt được những kết quả bước đầu về hạ tầng, phần mềm ứng dụng, các ứng dụng chuyên ngành, bên cạnh đó vẫn còn nhiều vấn đề chưa đảm bảo cho việc xây dựng chính quyền điện tử phát triển, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở thực trạng, tác giả đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm xây dựng chính quyền điện tử Quảng Bình trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-24
Chuyên mục
Bài viết