NGHIÊN CỨU VỀ MÔ HÌNH KIẾN THỨC TOÁN ĐỂ DẠY HỌC ĐẠO HÀM VÀ VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

  • Thị Bạch Liên Lê
  • Quang Hòe Nguyễn
Từ khóa: Kiến thức toán để dạy học, năng lực nghề nghiệp, giáo viên toán tương lai, đạo hàm.

Tóm tắt

Chuẩn bị cho các giáo viên toán tương lai với các kiến thức toán học thích hợp cần thiết cho việc dạy học là một vấn đề quan trọng trong đào tạo giáo viên toán. Trong nghiên cứu này, chúng tôi giới thiệu và làm rõ mô hình Kiến thức toán để dạy học (Mathematical Knowledge for Teaching - MKT) được phát triển bởi Ball và cộng sự đến từ trường Đại học Michigan. Bài viết cũng mô tả các nhiệm vụ toán học được thiết kế nhằm đánh giá các kiểu kiến thức toán cần thiết của giáo viên khi dạy học đạo hàm với sự tham gia của gần 50 sinh viên sư phạm Toán hiện đang học tại Trường Đại học Quảng Bình. Các kết quả này cũng giúp tác giả rút ra những kết luận có ý nghĩa về vấn đề phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm toán Trường Đại học Quảng Bình nói riêng và giáo viên toán tương lai ở Việt Nam nói chung.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-24
Chuyên mục
Bài viết