Quay trở lại chi tiết bài viết Measuring land subsidence in Tra Vinh by SAR interferometry Sentinel–1 Tải xuống tải PDF