Đội ngũ biên tập

Tổng biên tập: TS. Đoàn Quang Trí
E-mail:
doanquangtrikttv@gmail.com

Biên tập viên (Phụ trách liên lạc): Ngô Thanh Tâm
Điện thoại:
0911400616
E-mail:
thanhtam2615@gmail.com