NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC PHÂN HỦY METHYLEN XANH CỦA VẬT LIỆU ZnO KÍCH THƯỚC NANO TỔNG HỢP THEO PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC XANH

  • Nguyen Ngoc Thinh
  • Nguyen Van Anh
  • Nguyen Thi Anh Huong

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này chúng tôi tổng hợp vật liệu ZnO kích thước nano bằng phương pháp hóa học xanh: nhiệt phân trực tiếp Zn(CH3COO)2 ở các nhiệt độ 450, 550, 650, 7500C, không sử dụng các dung môi độc hại. Vật liệu nano ZnO được đặc trưng bằng các phương pháp phân tích hóa lý XRD,TEM. Kết quả cho thấy hạt ZnO có cấu trúc lục phương wurtzite, kích thước tinh thể lần lượt là 33, 36, 38 and 42 nm, hình thái vật liệu thay đổi từ dạng hình que sang dạng hình cầu khi tăng nhiệt độ nung. Vật liệu nano  ZnO được ứng dụng làm chất xúc tác quang phân hủy chất màu xanh methylen dưới ánh sáng đèn UV. Kết quả cho thấy khả năng phân hủy chất màu methylen xanh phụ thuộc theo thời gian chiếu đèn UV, kích thước và hình thái của vật liệu nano ZnO. Hiệu suất phân hủy methylen xanh cao nhất là mẫu ZnO nano tổng hợp ở nhiệt độ 7500C đạt được là hơn 95% sau 40 phút chiếu đèn UV. Quá trình phân hủy quang xúc tác chất màu methylen xanh tuân theo phương trình động học phân hủy bậc một với hằng số tốc độ k lần lượt là 0,0512, 0,0636, 0,1077 và 0,1286 phút-1 tương ứng với mẫu nano ZnO tổng hợp ở các nhiệt độ 450, 550, 650, 7500C.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-20
Chuyên mục
Bài báo