TÍNH CHẤT SIÊU TỤ ĐIỆN HÓA CỦA VẬT LIỆU MANGAN ĐIOXIT PHA TẠP NIKEN OXIT TỔNG HỢP THEO PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL

  • Nguyễn Thị Lan Anh
  • Đặng Ngọc Định
  • Bùi Thị Thơi
  • Mạc Đình Thiết
Từ khóa: supercapacitor, manganese dioxide, doped nickel oxide, sol-gel method

Tóm tắt

In this study, manganese dioxide material doped with nickel oxide are synthesized by sol-gel method. Electrochemical properties of the synthesized material was studied using cyclic oltammetry (CV) in 0.5 M Na2SO4 aqueous electrolyte. Results showed that manganese dioxide doped with nickel oxide exhibits a specific capacitance of 362 F/g. After 1000 cycle tests, material maintain 79.8% of its initial specific capacitance.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-18
Chuyên mục
Bài báo