Quay trở lại chi tiết bài viết Một số đặc điểm hạn thủy văn ở khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn 1980–2015 Tải xuống tải PDF