Quay trở lại chi tiết bài viết Ứng dụng chỉ số WQI để đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt sông Bảo Định đoạn chảy qua thành phố Tân An Tải xuống tải PDF