Quay trở lại chi tiết bài viết Ứng dụng mô hình ROMS mô phỏng trường dòng chảy khu vực vịnh Bắc Bộ Tải xuống tải PDF