Quay trở lại chi tiết bài viết Hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu Tải xuống tải PDF