Tiếp biến văn hóa Phật giáo trong đạo Cao Đài

  • Đặng Văn Chương
  • Trần Thị Thu Hà
Từ khóa: Từ khóa: Tiếp biến văn hóa, Phật giáo, Cao Đài, tư tưởng, danh hiệu các đức Phật, đạo kỳ, cổ pháp, y phục.

Tóm tắt

Tóm tắt: Trên cơ sở kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn hóa nội sinh và văn hóa ngoại sinh ở Nam Bộ, Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XX, đạo Cao Đài đã ra đời và ngày càng phát triển. Bài viết trình bày và phân tích đạo Cao Đài đã tiếp biến nhiều yếu tố văn hóa vật thể và phi vật thể của Phật giáo Đại Thừa, một tôn giáo đã phổ biến sâu rộng ở Nam Bộ lúc bấy giờ.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-24