Đặc điểm phân bố của thực vật có hoa thân gỗ và thân bụi vùng đất cát ven biển huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

  • Hoàng Xuân Thảo
  • Trương Thị Hiếu Thảo
Từ khóa: Từ khóa: Phân bố, thân gỗ và thân bụi, thực vật có hoa, vùng cát ven biển Gio Linh.

Tóm tắt

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá đặc điểm phân bố của thực vật có hoa thân gỗ và thân bụi vùng đất cát ven biển huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị thông qua kiểu phân bố, quan hệ đồng phân bố và xu hướng phân bố của các loài ở các sinh cảnh. Thành phần loài được điều tra bằng 45 ô tiêu chuẩn được thiết kế ngẫu nhiên ở các quần xã thực vật tự nhiên. Tổng số 56 loài được định loại, phân bố trên 3 kiểu sinh cảnh: đất cát di động ven biển, đất cát ngập nước định kỳ và đất cát cố định. Kiểu phân bố đều và ngẫu nhiên có cùng 8 loài (14,3%) và phân bố cụm gồm 40 loài (71,4%). Tổng số 56 loài được phân thành 4 nhóm loài có mối quan hệ về đồng phân bố. Loài phân bố ưu thế ở vùng đất cát cố định gồm 40 loài, 1 loài phân bố ưu thế ở vùng đất cát di động và 7 loài phân bố ưu thế ở vùng đất cát ngập nước, 1 loài phân bố ưu thế ở vùng đất cát di di động và ngập nước định kỳ, 1 loài phân bô ưu thế ở vùng đất cát cố định và ngập nước. Nghiên cứu nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn và phục hồi thảm thực vật tự nhiên.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-13