Phân bố theo sinh cảnh của giun đất và các nhóm động vật đất cỡ trung bình (Mesofauna) ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

  • Nguyễn Văn Thuận
  • Huỳnh Thị Tường Vy
Từ khóa: Từ khóa: Phân bố động vật đất, Trà Bồng, Quảng Ngãi.

Tóm tắt

Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh của giun đất và các nhóm động vật đất cỡ trung bình (Mesofauna) ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện ở 10 điểm. Kết quả phân tích mẫu vật thu được từ tháng 10/2017 đến tháng 6/2018 đã xác định được 32 họ, 20 bộ và 8 lớp thuộc 3 ngành: Thân mềm (Mollusca), Giun đốt (Annelida) và Chân khớp (Arthropoda) phân bố trong các sinh cảnh khác nhau của vùng nghiên cứu. Các nhóm mesofauna tập trung chủ yếu ở sinh cảnh vườn quanh nhà với mật độ cá thể cao nhất (34,46 con/m2), thấp nhất ở sinh cảnh vùng đồi (24,12 g/m2). Mật độ cá thể và sinh khối của các nhóm động vật đất cỡ trung bình giảm dần từ độ cao từ 100 m đến trên 600 m. Ở độ cao dưới 100 m, mật độ cá thể và sinh khối lớn nhất (45,15 con/m2 và, 28,67 gr/m2), còn độ cao trên 600 m có mật độ cá thể và sinh khối thấp nhất (4,84 con/m2 và, 20,12 gr/m2). Sự phân bố của các nhóm mesofauna theo độ sâu có sự sai khác rõ rêt. Hầu hết các nhóm mesofauna tập trung ở độ sâu 0-10 cm với mật độ cá thể và sinh khối cao nhất (27,44 con/m2 và 17,26 g/m2), thấp nhất ở độ sâu > 20 cm (6,93 con/m2 và 2,32 g/m2).

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-13