Một số ký sinh trùng ngoại ký sinh trên cá điêu hồng Oreochromis sp. giai đoạn cá hương đến cá giống nuôi ở tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Hoàng Lê Thùy Lan
  • Nguyễn Tý
Từ khóa: Từ khóa: Cá điêu hồng, Ký sinh trùng ngoại ký sinh, Oreochromis sp.

Tóm tắt

Tóm tắt: Kết quả phân tích 312 mẫu cá điêu hồng giai đoạn cá hương đến cá giống đã xác định được 4 loài ký sinh trùng ngoại ký sinh thuộc 4 giống, 4 họ, 3 bộ, 3 lớp đó là: Trichodina siluri, Apiosoma sp., Cichlidogyrus sp. và Ergasilus sp. Trichodina siluri ký sinh trên cả 3 cơ quan da, mang và vây, riêng loài này nhiễm trên mang với tỷ lệ cao nhất 60,9%. Các loài Apiosoma sp., Cichlidogyrus sp. và Ergasilus sp. ký sinh với tỷ lệ và cường độ nhiễm tương ứng 17,63% với 1,1 trùng/tt, 52,24% với 3,4 trùng/lamen và 15,38 với 4,4 trùng/cơ thể. Các loài này chỉ nhiễm trên mang cá điêu hồng ương giống với tỷ lệ nhiễm của Cichlidogyrus sp. cao, hai loài còn lại có mức độ nhiễm thấp.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-13