Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và năng suất của cây dừa xiêm xanh giai đoạn kiến thiết cơ bản trồng tại phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

  • Bùi Thị Thu Hiền
Từ khóa: Từ khóa: Dừa xiêm xanh, canh tác, tỉnh Khánh Hòa.

Tóm tắt

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, công thức phân bón được kế thừa từ các kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu Dầu và Cây có dầu và ứng dụng trên cây dừa xiêm xanh giai đoạn kiến thiết cơ bản tại phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Cây dừa được bón phân với lượng phân bón (0,3kg Urê+0,4kg Super photphate+0,3 kg KCl+5kg phân hữu cơ mụn xơ dừa)/cây/năm khi cây 2 năm tuổi, (0,4kg Urê+0,4kg Super photphate+0,4kg KCl+7kg phân hữu cơ mụn xơ dừa)/cây/năm khi cây 3 năm tuổi và (0,6kg Urê+0,5kg Super photphate+0,6 KCl+10kg phân hữu cơ mụn xơ dừa)/cây/năm khi cây 4 năm tuổi. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển và năng suất đều tốt hơn so với đối chứng.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-13