Phân lập và sàng lọc một số chủng Bacillus sp. sinh protease từ nước thải

  • Nguyễn Thị Kim Cơ
  • Trần Quốc Dung
Từ khóa: Từ khoá: Bacillus sp.; protease; nước thải; hoạt độ enzym.

Tóm tắt

Tóm tắt: Từ 6 mẫu nước thải, sau khi gia nhiệt chúng tôi đã phân lập được 47 chủng vi khuẩn khác nhau trong đó 16 chủng được xác định sơ bộ thuộc chi Bacillus theo khoá phân loại của Bergey (1957); và được kí hiệu từ B1 đến B16. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 16 chủng này đều có khả năng sinh tổng hợp protease ngoại bào thể hiện ở đường kính vòng thuỷ phân gelatin bằng phương pháp xác định kích thước vòng thủy phân với thuốc thử HgCl2 10%. Bốn chủng B6, B8, B9, B14 có đường kính vòng thuỷ phân cao lần lượt là 14,33; 18,33; 16,67 và 18,67 mm được chọn để xác định hoạt độ enzym theo phương pháp Sigma. Ở mức pH 7,9 với cơ chất cảm ứng gelatin 1%, sau 24h lên men lỏng ở 30oC chủng B14 cho thấy hoạt độ cao nhất (175,2 UI/ml), theo sau đó là chủng B6 (130,1 UI/ml). Sau 36 giờ nuôi cấy hoạt độ protease thu được cực đại của chủng B6 là 170,2 (UI/ml) và chủng B14 là 200,2 (UI/ml)).

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-13