Đặc điểm hình thái nhông cát Leiolepis rubritaeniata (Reptilia) ở Vườn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đăk Lăk

  • Ngô Văn Bình
  • Phan Thị Thanh Xuân
  • Ngô Đắc Chứng
  • Trương Bá Phong
Từ khóa: Từ khóa: Leiolepis rubritaeniata, hình thái, nhông cát, Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Tóm tắt

Tóm tắt: Nhông cát Leiolepis rubritaeniata Mertens, 1961 có phạm vi phân bố tương đối hẹp ở vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Những nghiên cứu về loài này còn rất hạn chế. Các mẫu Nhông cát sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập ở Vườn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đăk Lăk từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2020. Tổng số mẫu thu được là 10 mẫu (7 cá thể đực và 3 cá thể cái), tất cả đã được phân tích các đặc điểm hình thái. Từ kết quả phân tích cho thấy loài này có tính dị hình kích thước giới tính rõ ràng. Cá thể đực trưởng thành có khối lượng cơ thể và các số đo hình thái lớn hơn cá thể cái trưởng thành (con đực: BM = 28,68 ± 2,76 g tương ứng với chiều dài thân SVL = 110,32 ± 7,03 mm; con cái: BM = 16,01 ± 1,69 g tương ứng với SVL = 94,71 ± 3,11 mm). Nghiên cứu này lần đầu tiên ghi nhận sự phân bố của loài Nhông cát L. rubritaeniata Mertens, 1961 tại tỉnh Đăk Lăk.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-13