Tổng hợp graphen oxit dạng khử từ graphit và ứng dụng phân tích Cd (II) và Pb II) trong mẫu nước thải bằng phương pháp von – ampe hoà tan

  • Hà Thùy Trang
  • Nguyễn Hải Phong
  • Nguyễn Đình Luyện
Từ khóa: Từ khoá: GO, ERGO, DP-ASV, xác định Cd(II) và Pb(II).

Tóm tắt

Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả tổng hợp graphen oxit dạng khử (ERGO) từ graphit bằng phương pháp Hummers cải tiến và phương pháp von – ampe vòng. Ứng dụng vật liệu vừa tổng hợp vào phân tích đồng thời hàm lượng kim loại cadmium và chì trong ba mẫu nước thải đô thị bằng phương pháp von-ampe hòa tan anot xung vi phân (DP-ASV). Kết quả thẩm định phương pháp cho thấy giá trị LOD trung bình và LOQ trung bình thấp, lần lượt là: 1,38 ± 0,17 (n = 4) ppb và 4,89 ± 0,77 (n = 4) ppb đối với Cd(II);  4,67 ± 1,39 (n = 4) ppb và 15,7 ± 4,63 (n = 4) ppb đối với Pb(II); giữa cường độ dòng đỉnh hòa tan và nồng độ của Cd(II) và Pb(II) có hệ số tương quan là khá lớn, r ³ 0,990; độ đúng tốt với giá trị độ thu hồi (Rev) dao động trong khoảng từ 85,8 % đến 115,4 %. Hàm lượng Cd và Pb trong ba mẫu nước thải phân tích đều nhỏ hơn mức A của quy chuẩn QCVN 08: 2015/BTNMT.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-13