Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano CuO/ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt Tải xuống tải PDF