Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano CuO/ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt

  • Nguyễn Lê Mỹ Linh
  • Nguyễn Hoàng Như Ngọc
  • Đỗ Mai Nguyễn
  • Đỗ Thị Ngọc Cẩm
Từ khóa: Từ khóa: Vật liệu nano CuO/ZnO, phương pháp thủy nhiệt.

Tóm tắt

Tóm tắt: Trong bài báo này, vật liệu nano CuO/ZnO được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt. Vật liệu tổng hợp được nghiên cứu bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), phổ hồng ngoại (IR), hiển vi điện tử quét (SEM), đẳng nhiệt hấp phụ và khử hấp phụ nitơ. Kết quả phân tích XRD cho thấy các mẫu tổng hợp chỉ có hai pha tinh thể CuO và ZnO. Phân tích hình thái cho thấy vật liệu nano CuO/ZnO có dạng hạt. Ảnh hưởng của tỉ lệ mol Cu/Zn, nhiệt độ thủy nhiệt, nhiệt độ nung đến hình thái và thành phần pha của vật liệu nano CuO/ZnO cũng đã được khảo sát trong nghiên cứu này.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-13