Quay trở lại chi tiết bài viết Hệ số hấp thụ sóng điện từ trong MoS2 đơn lớp dưới ảnh hưởng của tương tác điện tử - tạp chất Tải xuống tải PDF