Hệ số hấp thụ sóng điện từ trong MoS2 đơn lớp dưới ảnh hưởng của tương tác điện tử - tạp chất

  • Phạm Phú Đức
  • Nguyễn Ngọc Hiếu
  • Lê Thị Thu Phương
Từ khóa: Hệ số hấp thụ, cộng hưởng cyclotron

Tóm tắt

Trong công trình này, chúng tôi khảo sát sự hấp thụ sóng điện từ trong MoS2 đơn lớp đặt trong từ trường tĩnh vuông góc...

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-12