Mật độ trạng thái điện tử trong graphene hai lớp bị hydro hóa dưới ảnh hưởng của điện trường không đổi

  • Bùi Đình Hợi
  • Đỗ Linh Thắng
  • Phan Văn Nhâm
Từ khóa: Graphene hai lớp, hydro hóa

Tóm tắt

Trong công trình này, chúng tôi khảo sát mật độ trạng thái điện tử (DOS)...

điểm /   đánh giá