Quay trở lại chi tiết bài viết Tính chất điện tử của đơn lớp Gallium Selenide: Các tính toán bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ Tải xuống tải PDF