Tính chất điện tử của đơn lớp Gallium Selenide: Các tính toán bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ

  • Võ Thị Tuyết Vi
  • Bùi Đình Hợi
  • Nguyễn Văn Chương
  • Nguyễn Ngọc Hiếu
Từ khóa: Đơn lớp GaSe

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu tính chất điện tử của đơn lớp...

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-12