Quay trở lại chi tiết bài viết Một số kết quả về mặt kiểu đồ thị và slice trong các không gian tích cong với mật độ R+ x f R2, e= φ(x) và R+ x f G2 Tải xuống tải PDF