Một số kết quả về mặt kiểu đồ thị và slice trong các không gian tích cong với mật độ R+ x f R2, e= φ(x) và R+ x f G2

  • Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Từ khóa: Đa tạp với mật độ, không gian tích cong, mặt kiểu đồ thị, tính cực tiểu diện tích

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi xét mặt kiểu đồ thị của một hàm u...

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-07