Quay trở lại chi tiết bài viết Banking relationship and firm profitability: The case of Vietnamese listed firms Tải xuống tải PDF