CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GẮN VỚI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

  • Anh Tuấn Phùng
  • NGUYỄN THÀNH LONG
Từ khóa: Cổ phần hoá, doanh nghiệp nhà nước, niêm yết, thị trường chứng khoán

Tóm tắt

Thời gian qua, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán đã cho thấy sự chuyển biến tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên trên thực tế, công tác này còn chậm do nhiều nguyên nhân gồm cả khách quan và chủ quan, do vậy, cần có thêm nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể, quyết liệt và sự vào cuộc thực sự của nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-13