Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đào tạo liên tục của cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An giai đoạn 2017-2019

  • Thị Út Hiền Lê
  • Văn Hoàng Nguyễn
  • Huyền Xiêm Chu
Từ khóa: Đào tạo liên tục, Cán bộ y tế

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm Mô tả thực trạng đào tạo liên tục và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo liên tục của cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh giai đoạn 2017-2019.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả kết hợp định lượng và định tính được tiến hành qua phát vấn 113 cán bộ y tế (CBYT), 10 cuộc phỏng vấn sâu và hồi cứu số liệu thứ cấp về đào tạo liên tục (ĐTLT) trong 3 năm từ 2017 – 2019 tại TTYT Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Kết quả: Chỉ có 30,1% CBYT tham gia ĐTLT đủ 48 tiết/2 năm liên tục theo quy định của Thông tư 22/2013/TT-BYT. Yếu tố ảnh hưởng tích cực từ công tác tổ chức đào tạo nếu nội dung đào tạo cần thiết và phù hợp và khóa đào tạo được cấp chứng nhận/chứng chỉ. Yếu tố ảnh hưởng tiêu cực công tác ĐTLT là kinh phí chi cho đào tạo liên tục còn hạn chế, khối lượng công việc quá tải nên cán bộ y tế thiếu thời gian dành cho ĐTLT.

Kết luận: Trung tâm cần có kế hoạch phân bổ kinh phí và nhân lực để đảm bảo thực hiện công tác ĐTLT đủ 48 tiết/ 2 năm liên tục và theo nhu cầu của CBYT.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-30