Đánh giá việc tuân thủ các quy định về hành nghề y tư nhân của các phòng khám chuyên khoa trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2020

  • Cẩm Việt Hoàng
  • Thị Thuý Nga Nguyễn
Từ khóa: Hành nghề Y tư nhân, phòng khám tư nhân, phòng khám chuyên khoa

Tóm tắt

Mục tiêu : Đánh giá việc tuân thủ các quy định về cơ sở hành nghề y tư nhân và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tại phòng khám chuyên khoa trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, năm 2020.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, kết hợp định lượng với định tính. Quan sát trực tiếp 30 cơ sở hành nghề y tư nhân; phỏng vấn sâu người chịu trách nhiệm chuyên môn và 05 cán bộ quản lý hành nghề y tư nhân.

Kết quả: Kết quả cho thấy một số tiêu chí các cơ sở chưa đạt gồm: 04/30 cơ sở chưa đảm bảo các tiêu chí về điều kiện cơ sở vật chất; 10/30 cơ sở chưa đạt về xử lý rác thải y tế; 14/30 cơ sở thiếu điều kiện trang thiết bị vận chuyển cấp cứu; 13/30 cơ sở không tuân thủ các quy chế chuyên môn theo quy định;  Có hai yếu tố chính ảnh hưởng tới hoạt động hành nghề y tư nhân là Công tác tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên và người chịu trách nhiệm chuyên môn chấp hành chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về hành nghề y tư nhân.

Kết luận: Cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến các cơ sở hành nghề y tư nhân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-30