PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ DỰA TRÊN BÀI TOÁN KHÓ MỚI TRÊN ĐƯỜNG CONG ELLIPTIC

  • Lưu Hồng Dũng Institute of Information and Communication Technology, Le Quy Don Technical University
  • Đỗ Anh Tuấn Institute of Information and Communication Technology, Le Quy Don Technical University
  • Tống Minh Đức Institute of Information and Communication Technology, Le Quy Don Technical University
  • Bùi Thế Truyền Institute of Information and Communication Technology, Le Quy Don Technical University
Từ khóa: Chữ ký số, lược đồ chữ ký số, bài toán logarithm rời rạc, bài toán logarithm rời rạc trên đường cong elliptic, mật mã trên đường cong elliptic

Tóm tắt

Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất giải pháp nâng cao tính an toàn của lược đồ chữ ký số, giải pháp này được triển khai trên hai cấp độ xây dựng lược đồ chữ ký số. Ở cấp độ thứ nhất, nhóm tác giả đề xuất một dạng bài toán khó mới, bài toán khó này thuộc lớp bài toán khó mà hiện nay chưa có cách giải (ngoại trừ phương pháp “tấn công vét cạn"). Ở cấp độ thứ hai, nhóm tác giả đề xuất phương pháp xây dựng thuật toán chữ ký số mới dựa trên bài toán khó này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-19
Chuyên mục
Bài viết